Uutiskirje Suomi
17.4.2021

Au­to­kaup­pa

Autokari oy
Uutiskirje Suomi

Autokarin yri­tys­ta­ri­na
Au­to­kaup­pias Kari Tarvonen


Au­to­kaup­pias Kari Tarvosen tarina on yhtä kuin AutoKari. Ennen lähes nel­jä­kym­men­tä vuotta kes­tä­nyt­tä myyn­tiu­raa hänen en­sim­mäi­nen työ­paik­kan­sa oli Piek­sä­mäel­lä Kul­je­tus­lii­ke Veli Teittisen pal­ve­luk­ses­sa, ensin tru­kin­ajoa, lastausta ja muita in­nok­kaal­le nuo­ru­kai­sel­le so­vel­tu­via töitä.

Seuraava tavoite toteutui, kun taskussa oli rekka-auton ajokortti. Silloin tuntui maailma avautuvan rahtarin ammatissa. Rekan ratissa oli kuitenkin aikaa miettiä tu­le­vai­suut­ta. Mielessä pysyi sitkeästi au­to­kaup­pa.


Ajatuksen to­teut­ta­mi­nen vaati rohkeutta, ja kokeilun askeleet mies otti oma­ko­ti­ta­lon­sa pihalla Piek­sä­mäen Naa­ra­jär­vel­lä. Alusta alkaen kaupan ideana olivat laa­duk­kaat ja tasokkaat autot. Asiak­kail­le ei saanut tuottaa pet­ty­mis­tä. Tämä on au­to­kau­pas­sa Kari Tarvosen joh­toa­ja­tus tänäkin päivänä. Siihen tottuivat pienestä pitäen myös pojat Jori ja Riku, jotka ovat olleet jo pitkään mukana toisen polven au­to­kaup­piai­na.

Vi­ral­li­nen Autokarin yri­tys­his­to­ria alkaa vuodesta 1982. Vuotta ennen tehty elin­kei­noil­moi­tus ja ko­ti­pi­ha­kaup­pa rek­ka­mie­hen ammatin rinnalla riittivät tyy­dyt­tä­mään au­to­kau­pan ta­voit­teet vajaaksi kym­me­nek­si vuodeksi.


Tu­le­vai­suu­den askel vuonna 1989

Tu­le­vai­suu­den askeleen en­nak­ko­luu­lo­ton mies otti vuonna 1989. Kari Tarvonen siirtyi silloin pal­ve­le­maan au­to­kau­pas­sa asiak­kai­ta va­ki­tui­ses­ti Varkauden Re­lan­de­rin­ka­dul­la. Se oli rahtarin lo­pul­li­nen ratkaisu au­to­kau­pan avaa­mi­sek­si. Piek­sä­mä­keä yrittäjä Kari Tarvonen ei unohtanut. Si­joit­tu­mi­nen pysyvästi kaupungin si­sään­tu­lo­tien Län­si­väy­län varteen va­ki­nais­tui vuonna 1998.

Au­to­kaup­paa Piek­sä­mäel­lä hoitaa Riku Tarvonen.


Re­lan­de­rin­ka­dul­la alkoi yrityksen his­to­rias­sa ajanjakso, jonka aikana Au­to­ka­ris­ta kehittyi ja kasvoi pal­ve­luis­taan vastaava tehokas autotalo Keski-Savon markkina-alueella ja laajasti myös sen ul­ko­puo­lel­la. Toiminta Re­lan­de­rin­ka­dul­la loi uskoa au­to­kaup­paan, johon Tarvonen oli valmis vas­taa­maan. Ke­hi­tyk­seen kuului muutto Var­kau­des­sa omiin, nykyisiin ja ny­ky­ai­kai­siin tiloihin vitostien tuntumaan Kä­py­kan­kaan­tien varteen vuonna 2012.

Edelleen vahvan ja me­nes­ty­vän kaupan kehitystä on myymälän pe­rus­ta­mi­nen Jy­väs­ky­lään vuonna 2016. Niin ikään toiminta Virossa mo­ni­puo­lis­taa au­to­kaup­paa.

Oma tuonti on voimavara

Autokarin yri­tys­ku­vaan on jo pitkään kuulunut oma tuonti Baltiasta ja Saksasta. Laa­tu­mer­kit ovat haluttuja, ja Autokarin täy­del­li­nen palvelu vaikka ko­tio­vel­le saakka miel­lyt­tää asiak­kai­ta.

Kari Tarvonen on hoitanut tuontia yli vii­si­tois­ta vuotta. Vaativaa työtä joustaa oma kul­je­tus­ka­lus­to vuodesta 2014 lähtien. Tätä kautta mies on tavallaan palannut ai­kai­sem­paan ammattiin rekka-auton ratin taakse, rah­ta­rik­si.


Autokari on his­to­rian­sa aikana edustanut useita au­to­merk­ke­jä. Muun muassa Mercedes Bentz oli edus­tuk­ses­sa vii­si­tois­ta vuotta. Mersu on omassa tuonnissa edelleen yk­kös­merk­ki, joskin au­to­merk­ke­jä tuodaan myös asiakkaan maun mukaan.

Myyn­ti­lu­vut ja asia­kas­pal­ve­lu kertovat me­nes­tyk­ses­tä. Vuonna 1994 Autokari pal­kit­tiin Suomen parhaana Citröen-myyjänä, ja vuosina 2013-2014  Autokari oli yk­kös­si­jal­la Honda-myyjänä.

Me­nes­tys­tä on myös se, että Kari Tarvosta on aina kiin­nos­ta­nut moot­to­riur­hei­lu. Hän näytti taitonsa moot­to­ri­kel­kal­la ja voitti ar­vos­te­tun Giant-enduron Ke­mi­jär­vel­lä vuonna 2009. Myös enduron leganda-luokan me­nes­tyk­ses­tä on muistona useita SM-mi­ta­li­si­jo­ja.

Kil­pai­lu­viet­ti periytyi niin ikään seu­raa­val­le su­ku­pol­vel­le. Jori Tarvonen osal­lis­tui me­nes­tyk­sel­li­ses­ti moot­to­ri­kelk­kai­lun ar­vo­ki­soi­hin. Ura alkoi vuonna 1998 ja huipentui vuonna 2004 kahteen Suomen mes­ta­ruu­teen. Nyt hänen poikansa 3-vuotias Aarne jo har­joit­te­lee tulevien vuosien ajouraa omalla mön­ki­jäl­lä kol­man­nes­sa polvessa.


Olemme linjoilla sinua varten, joten kysy ihmeessä meiltä!

AutoKari Oy

LAA­TU­MERK­KIEN AUTOTALO

Varkaus | Piek­sä­mä­ki | Jyväskylä |

WWW Linkki

https://autokari.fi/etusivu

Uutiskirje Suomi
Uutiskirje Suomi

Uutiskirje Suomi

Tervetuloa Uutiskirje Suomi 

Uutiskirje-Digilehti sivuille.

Teemoina:Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

Uutiskirje Suomi  on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to

Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen.

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.

UutiskirjeSuomi.fi

Kainuu Group

Media-ja uutisyhtiö

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

https://kainuugroup.fi/

toimisto@kainuugroup.fi

2021©uutiskirjesuomi. Kaikki oikeudet pidätetään.